Maoni ya watazamaji

FIND US ON:

Facebook icon twitter icon youtube icon flickr icon instagram icon

BUSARA NEWSLETTER

subscribe
unsubscribe

Ili kutusaidia kutathmini tamasha la Sauti za Busara la mwaka 2015, tunaomba dakika chache za muda wako kukamilisha utafiti huu. Majibu yako yatatusaidia kuboresha tamasha. Majibu yako yanaweza kuwa bila majina kama unataka. Tunashukusukuru kwa muda wako

NB: Kwa kujaza dodoso hili utaingia moja kwa moja kwenye bahati nasibu ya kila siku!

Tarehe ya mwisho ya kutoa maoni ni 01 March.

For english click here

Sehemu A: Maelezo ya msingi

Kama unatembelea Zanzibar?

Kama unaishi hapa

Sehemu B: Taarifa za tamasha

Sehemu C: Maoni kuhusu Tamasha

Ni jinsi gani unalitathimini tamisha la Sauti za Busara kwa ujumla, kwa kiwango ? (1) Mbaya sana hadi (5) zuri sana for

Sehemu D: Nyimbo za Amani

Sehemu E: Hitimisho

Sehemu F: Hiari